RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” 15, 82-440 Dzierzgoń, telefon 55-276-26-27, reprezentowana przez: dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pan Krzysztof Semerak, e-mail: krzysztof.semerak@gptogatus.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
  4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.