Plan Pracy Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2022/2023

przez | 30/09/2022

Rzecznik Praw Ucznia plan pracy, rok szkolny 2022/2023

  • nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim – wrzesień;
  • upowszechnienie Skrzynki pytań do rzecznika – październik;
  • wyeksponowanie w widocznym miejscu fragmentów aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz systemu kar i nagród,
    jakie szkoła może udzielić zgodnie ze Statutem, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz Punktowym Systemie Oceniania Zachowania – październik;
  • przygotowanie szkolnej imprezy Międzynarodowy Dzień Tolerancji wraz ze szkolnym pedagogiem – listopad;
  • upowszechnienie informacji o Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka – grudzień;
  • pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami oraz uczniami i nauczycielami – cały rok;
  • służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów – cały rok;
  • sporządzenie i prezentacja sprawozdań z działalności rzecznika – styczeń, czerwiec;