previous arrow
next arrow
Slider

O projekcie

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

                                                                            

Głównymi celami  projektu są:

a) zwiększenie jakości kształcenia i szkolenia – rozwinięcie praktycznych umiejętności uczniów dzięki wysokiej jakości praktykom w przedsiębiorstwach,

b) rozwój ZS odnośnie lepszych treści nauczania przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego ogólnego i zawodowego,

c) promocja kształcenia zawodowego w szkole i regionie, również tego nieformalnego, poza budynkiem szkoły,

d) wsparcie koncepcji "uczenia się przez całe życie" - zmotywowanie młodzieży do ciągłego dokształcania się (podczas praktyk zauważą m.in. swoje największe "luki" w wykształceniu praktycznym),

e) zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli - zachęta do nabywania nowych umiejętności zawodowych, językowych, osobistych poprzez projekty Erasmus+, zachęta do podejmowania nowych wyzwań, większej własnej inicjatywy, większej aktywności - dla wszystkich uczestników projektu wyjazd na praktyki do Niemiec na 4 tygodnie będzie pierwszym tak długim wyjazdem zagranicznym, poza środowisko rodzinne i szkolne,

f) rozwój kluczowych kompetencji jak np. mówienie i swobodne wyrażanie myśli (m.in. ustne upowszechnianie rezultatów projektu przez uczestników), pisanie (przygotowanie raportów), umiejętność autoprezentacji,

g) rozwój kreatywności i przedsiębiorczości u młodzieży,

h) europeizacja pracy szkoły, jej umiędzynarodowienie - nawiązanie stałych kontaktów międzynarodowych z przedsiębiorstwami w Niemczech, które zaaowocują praktykami dobrej jakości, rozwój współpracy ZS z przedstawicielami rynku pracy-pracodawcami,

i) rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych - uczniowie nauczą się wykorzystania wiedzy teoretycznej ze szkoły w bezpośrednim kontakcie z Niemcami, zmniejszą barierę językową. W otoczeniu szkolnym ZS brakuje native-speakerów, którzy mogliby poprowadzić zajęcia konwersacyjne. Podczas praktyk uczeń będzie mógł na co dzień porozmawiać ze współpracownikami, kolegami, właścicielami/prezesami przedsiębiorstw,

j) wzrost kompetencji uczniów i zespołu ds. koordynacji w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych - podczas realizacji projektu uczniowie poznają narzędzie do sprawdzania biełgości językowej, wykonają prezentacje multimedialne, napiszą ankiety podsumowujące praktyki wykorzystując portal EU-Survey,

k) poprawa przejrzystości i uznawalności nabytych umiejętności - uczniowie zostaną ocenieni wg systemu wykorzystującego ECVET - opiekunowie merytoryczni w hotelach w porozumieniu z partnerem SHW oraz ZS przygotowali zadania dla praktykantów z oceną oceny i walidacją nabytych podczas praktyk efektów kształcenia,

l) wzrost samodzielności, pewności siebie, większa wiara we własne możliwości - niektórzy uczniowie mieszkają na terenach wiejskich, zagrożonych bezrobociem - wyjazd za granicę spowoduje u nich także rozwój osobisty i dowartościowanie samego siebie.