previous arrow
next arrow
Slider

Historia szkoły

Kategoria: O nas Opublikowano: poniedziałek, 09, październik 2017

ZARYS HISTORII SZKOŁY

W okresie międzywojennym w Dzierzgoniu poza kształceniem podstawowym funkcjonowała również szkoła gospodarcza „ Wirtschaftschule”, w której nauka trwała tylko rok i absolwenci nie otrzymywali żadnego tytułu. Projekt zorganizowania szkoły ponadpodstawowej pojawił się również po zakończeniu II wojny światowej. W odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby odradzającej się społeczności lokalnej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1946 roku powołano Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego. Kierownikiem tej placówki został Feliks Pawłowski, a jej siedzibą budynek przy ulicy Krzywej, gdzie dzisiaj mieści się szkoła podstawowa. Losy uczniów tej pierwszej klasy gimnazjalnej, liczącej 45 osób stanowią przykład skomplikowanej rzeczywistości powojennej. W jednej klasie znajdowało się kilka roczników. W ciągu roku szkolnego następowały przesunięcia uczniów nawet do szkoły powszechnej (podstawowej). Jednocześnie w szkole powszechnej młodzież zaliczała w ciągu jednego roku nawet cztery klasy. Analiza dzienników dostarcza informacje o przedmiotach, treściach nauczania i nauczycielach. Mamy, więc religię, język polski, historię, język angielski, język łaciński, matematykę, geografię, chemię, botanikę, fizykę, ćwiczenia fizyczne i zajęcia praktyczne. Treści – bardzo zbliżone do dzisiejszych. Natomiast kadra nauczycieli uboga w liczbę: Feliks Pawłowski, uczący: matematyki, fizyki, zajęć praktycznych, Stanisława Koziełowa – języka polskiego, historii, geografii, Anna Trawicka – języka angielskiego, Anastazy Sass – chemii, botaniki, ćwiczeń fizycznych i ks. Rafał Godziński, proboszcz parafii dzierzgońskiej – religii i języka łacińskiego. W klasie drugiej kładziono nacisk na edukację zawodową, stąd takie przedmioty, jak: ogrodnictwo, maszynoznawstwo, uprawa roślin, hodowla zwierząt, pszczelarstwo. Nauczycielem większości tych przedmiotów był Ignacy Zieliński. W 1947 roku szkoła otrzymała należące do miasta gospodarstwo Judyty liczące 93 ha ogólnej powierzchni. Uczniowie w tym gospodarstwie odbywali praktyczne zajęcia, które uzupełniały ich wiedzę teoretyczną.

We wrześniu 1948 roku powołano Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia, którego kierownikiem został Hubert Pawłowski. Przez rok obok siebie funkcjonowały gimnazjum i liceum. W roku szkolnym 1948/1949 poprzez skierowanie uczniów z gimnazjum do liceum uczyło się odpowiednio: w klasie I – 30 osób, klasie II – 21, III – 15 (dawna I klasa gimnazjum). Następuje również wyraźna zmiana profilu nauczania i jego treści. Tak jak w całej Polsce, również tu na prowincji rozpoczyna się proces indoktrynacji w duchu socjalizmu i braterskiej przyjaźni z ZSRR. Wprowadzony został przedmiot nauka o Polsce i świecie współczesnym, gdzie wśród tematów znajdujemy m.in. : leninowską teorię dyktatury proletariatu, walkę klasową, budowę zrębów władzy ludowej, krytykę imperializmu amerykańskiego czy też krytykę kapitalizmu. Młodzież szkoły uczestniczyła w zebraniach nowej władzy, wieczornicach i apelach okolicznościowych z okazji budowania ludowego wizerunki Polski. Zmiana nazwy szkoły nie rozwiązała problemu naboru. Licząca w najlepszym okresie około 60 uczniów szkoła nie rozwijała się pomyślnie, stąd decyzja o jej likwidacji na początku 1950 roku. W jej miejsce organizowano kursy i szkoły niższej rangi ogólnie o profilu rolniczym, ale o różnorodnych kierunkach. Zmieniono również bazę lokalową – miejscem, gdzie odbywały się te kursy stał się budynek przy ulicy Traugutta.

12 stycznia 1950 roku powołano Szkołę Rolniczą Praktyków Specjalistów Hodowli Bydła pod kierownictwem Huberta Pawłowskiego, Bronisława Aszyka i Jana Zalewskiego. Zmiany na stanowisku kierowniczym odbywały się w kilkumiesięcznych odstępach czasowych. Opiekunami poszczególnych grup byli m.in. Władysław Tarapaty i Feliks Pryczkowski; 22 marca 1951 roku – Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Traktorzystów, którym kierował Czesław Olejnik, a od 26 października EdmundJabłoński;

1 września 1952 roku powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, funkcjonujący do 31 sierpnia 1957 roku. Początkowo kierownikiem szkoły był Edmund Jabłoński, a  od 1września 1955) Ireneusz Redziński. W tym okresie kadra ośrodka liczyła ok. 15 nauczycieli i instruktorów. Wśród nich należy wymienić chociażby Witolda Zakrzewskiego, Włodzimierza Łytkowskiego, Kazimierza Tyszko, Feliksa Pryczkowskiego, Kazimierza Turowskiego, Józefa Pręcikowskiego, Jana Milczarka, Henryka Zielińskiego, Feliksa Babieczko, Bolesława Rybickiego, Franciszka Podjarskiego, Monikę Pryczkowską, Stefana Czebieniaka. Kursy przebiegały w dwóch cyklach: od października do marca i od kwietnia do września i kończyły się egzaminami zawodowymi.

W 1957 roku po likwidacji Ośrodka Doskonalenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa utworzono 1 września Roczną Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym kierownikiem został Franciszek Podjarski ( od 01.09. 1961 r. – Bolesław Rybicki).

W okresie od września 1957 roku do stycznia 1958 szkoła znajdowała się w stadium organizacyjnym. W tym czasie dokonywano przeróbek i remontu gmachu szkolnego przy ulicy Traugutta (wówczas 7, dziś 13). Po raz kolejny pojawił się problem z rekrutacją do szkoły. Próbę rozwiązania tego problemu podjęła kadra pedagogiczna, penetrując okolice w poszukiwaniu młodzieży do szkoły. Efekt był jednak mizerny – tylko 20 uczniów w pierwszej klasie. Lekcje rozpoczęto 16 stycznia 1958 roku. Poszczególne działy edukacji podzielono następująco:

Franciszek Podjarski – ogrodnictwo, Bolesław Rybicki – rolnictwo, Feliks Pryczkowski – rzemiosło, Jan Sondej – hodowla, przedmioty ogólnokształcące i internat – Monika Pryczkowska. Oprócz personelu pedagogicznego zatrudniono księgową – sekretarza, palacza – dozorcę, kucharkę i sprzątaczkę.  Szkoła aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska lokalnego m.in. w obchodach świąt narodowych, rocznicy wybuchu rewolucji październikowej. W jej murach organizowane były wieczory poetyckie – dominowały jednak dzieła radzieckie, hymny pochwalne na cześć Lenina, poezja rewolucyjna. W roku szkolnym 1960/ 1961 powołano obok Rocznej Szkoły Rolniczej, Dwuzimową Szkołę Rolniczo – Gospodarczą dla dziewcząt, w której zajęcia odbywały się od września do marca w cyklu dwuletnim i kończyły się egzaminami pisemnymi z: języka polskiego, rachunków i przedmiotów zawodowych. Obie szkoły borykały się z problemem rekrutacji. Zdeterminowane kierownictwo i kadra pedagogiczna ogłaszały nabór do szkół nawet w prasie – „ Zielony Sztandar” , „Dziennik Bałtycki” (1961 r.). Pomimo takich działań w 1962 roku zlikwidowano obie szkoły w ich miejsce powołując 1 lutego Roczną Szkołę Uprawy Roślin, której dyrektorem został Bolesław Rybicki. W murach szkoły zaczęto również organizować kursy  - m.in. traktorzystów, mistrzów upraw rolnych, robotników kwalifikowanych. Co ciekawe niektórzy słuchacze Rocznej Szkoły Upraw Rolnych nie posiadali świadectw ukończenia 7 klas szkoły podstawowej. Postanowiono, więc temu zaradzić i w porozumieniu z Wydziałem Oświaty w Sztumie zorganizowano kurs przygotowujący do egzaminów eksternistycznych w zakresie edukacji na poziomie podstawowym. W praktyce więc obok zajęć w szkole średniej, chodzili do szkoły podstawowej. Uczniowie szkoły naturalnie wspomagali okoliczne PGR w pracach polowych w okresach wymagających szczególnego wysiłku np. w czasie żniw, choć nie obyło się bez konfliktów na linii szkoła – PGR, kiedy w okresie zimowym nie puszczono do szkoły kilku jej słuchaczy. 1 stycznia 1964 roku dochodzi do kolejnego przekształcenia szkoły – powstała Dwuzimowa Szkoła Uprawy Roślin.

Jej żywot dobiega jednak końca z dniem 31 sierpnia 1966 roku. Od 1 września tego roku powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą z dyrektorem Bolesławem Rybickim ( od 01.09. 1972 r. – Jan Czubek). Wielkim sukcesem szkoły było zajęcie II miejsca w Polsce w wynikach produkcji roślinnej przez gospodarstwo pomocnicze Judyty. W związku z tym w 1966 roku szkoła gościła przedstawicieli ówczesnych władz centralnych, a nauczycieli nagrodzono wysokimi premiami pieniężnymi. Ówczesną kadrę pedagogiczną stanowili: Bolesław Rybicki (dyrektor, nauczyciel botaniki, zoologii), Paweł Bielicki (język polski), Monika Pryczkowska (fizyka, chemia, matematyka), zajęcia praktyczne (Feliks Pryczkowski, Jan Sondej), Katarzyna Swoboda (wychowanie fizyczne), Danuta Karżanowicz (język rosyjski), Marian Karżanowicz (historia, wychowanie obywatelskie). Przy szkole funkcjonował internat z którego zimą korzystało nawet 48 uczniów. Szkoła była dwuletnia, więc orientacyjna liczba uczniów była w granicach 60 osób. Podobnie jak i wcześniej kwitło życie w murach szkoły. Organizowano konkursy, apele okolicznościowe, wystawy, wycieczki, wieczorne potańcówki.

Uczestniczono w konkursach na szczeblu powiatowym (np. konkurs piosenki radzieckiej), wojewódzkim (konkurs wiedzy rolniczej). Aktywnie działał Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, skupiający niemal wszystkich uczniów szkoły. W 1974 roku zawisło widmo przeniesienia szkoły do nowo wybudowanych obiektów Technikum Rolniczego w Barlewiczkach. Interesującą wydaje się być  kwestia powstania tego technikum. Otóż na początku lat 70 – tych Miejska Rada Narodowa w Dzierzgoniu na czele z przewodniczącym Bernardem Kosem i jego społecznym zastępcą Mieczysławem Korczowskim zainicjowała projekt powstania w mieście Technikum Rolniczego. Z tym projektem zwrócono się do władz powiatowych w Sztumie. Władze powiatowe nie przychyliły się do tej inicjatywy, stwierdzając, że takie przedsięwzięcie musi mieć zabezpieczenie w postaci własnego, podkreślono dużego, gospodarstwa pomocniczego. Czyżby Judyty ze swoimi przeszło 100 ha ziemi nie wystarczały? Być może, choć tego samego roku władze w Sztumie rozpoczęły realizację tego projektu w Barlewiczkach, które początkowo borykały się z brakiem miejsc do odbywania praktyki, podpisując umowy czasowe z okolicznymi Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi. Z drugiej jednak strony wiemy również, że urzeczywistnienie tego przedsięwzięcia zostało zaprzepaszczone za sprawą bierności ówczesnych władz w przekwalifikowywaniu gruntów pod budowę szkoły przy ulicy Traugutta. Kolejny krokiem w kierunku likwidacji szkoły było przekazanie gospodarstwa Judyty Zakładowi Rolnemu w Nowinach. W 1975 roku władze nowo powstałego województwa elbląskiego postanowiły utrzymać placówkę w Dzierzgoniu.

 

1 września 1976 roku dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej został Wiesław Piwowarski. Wśród grona pedagogicznego w połowie lat siedemdziesiątych również następują zmiany. Kadra liczyła 8 nauczycieli, obok wymienionego już dyrektora są to: Stanisława Tuchułka

(matematyka, fizyka, chemia), Agnieszka Piskor (język polski, język rosyjski), Maria Pawliszcze (przedmioty zawodowe), Katarzyna Skotnicka (kierownik internatu), Krzysztof Lipski (przedmioty zawodowe), Roman Burda (przedmioty zawodowe), Zdzisław Kraszewski (biologia, przedmioty zawodowe). 1 września 1977 roku po odejściu Wiesława Piwowarskiego do szkoły w Barlewiczkach obowiązki dyrektora przejął Krzysztof Lipski. Pierwszą swoją Radę Pedagogiczną zaczął od przypomnienia zebranej kadrze o przypadającej na ten rok 60 rocznicy rewolucji październikowej. Następnie poinformował o stworzeniu na bazie aktualnej szkoły również Wieczorowego Technikum Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej Specjalnej. Na rok szkolny 1979/1980 projekt organizacyjny przygotowany pod kierunkiem dyrektor Stanisławy Tuchułki przewidywał: otwarcie klasy specjalnej o profilu hodowcy zwierząt , klasy Liceum Zawodowego o profilu ogólnorolnym (powstało więc Liceum Rolnicze), klasy Zasadniczej Szkoły Rolniczej, klasy Wieczorowego Technikum Rolniczego, poza tym istniały już 2 klasy wspomnianego technikum (II i III), II klasa ZSR i II klasa szkoły specjalnej. W sumie szkoła posiadała z dniem 1 września 1979 roku 96 uczniów, choć nie udało się utworzyć I klasy WTR. 26 sierpnia 1980 roku szkołę opuściła Stanisława Tuchułka, a funkcję dyrektora objęła Anna Skibniewska.

Wśród grona pedagogicznego znaleźli się nowi nauczyciele: Gabriela Skórkiewicz (chemia, produkcja zwierzęca, biologia), Danuta Bielińska (język polski), Stanisława Butkiewicz (matematyka, fizyka), Małgorzata Wincławska (przedmioty zawodowe), Krystyna Kawecka (wychowawca internatu), jak również dochodzący -  Bożena Kaniecka (język rosyjski), Bogumiła Potorska (historia, pnos) i Marian Formella (przedmioty zawodowe).  Życie szkoły płynęło swoim rytmem, aktywnie działało koło ZSMP, LOP, PCK, Rada Młodzieżowa. Uczestniczono w ważnych wydarzeniach gminy – dożynki, obchodzono: rocznicę narodzin Ludowego Wojska Polskiego, wybuchu rewolucji październikowej, Dzień Kobiet, Święto Pracy. Jednocześnie w szkole odbijały się echa politycznych wydarzeń w Polsce – rozprawiano nad postulatami NSZZ „Solidarność”, apelowano o zaostrzenie dyscypliny, ale i o serdeczną atmosferę, przyjazny stosunek do uczniów, aby uchronić ich od negatywnych skutków wprowadzonego stanu wojennego. Nowo przyjętym nauczycielem był Henryk Kluska (przedmioty zawodowe), choć w protokole z sierpnia 1982 roku figuruje jako Grzegorz Kluska. W rok szkolny 1983/1984 szkoła wkroczyła jako Zespół Szkół Rolniczych, na którą składały się:  Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Zawodowe i Wieczorowe Technikum Rolnicze.

Zgodnie z wytycznymi ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania zwiększono liczbę godzin wychowania fizycznego (przyjęto nauczyciela w-f Andrzeja Kargulaka). W latach  1980 – 1992 ( 1 września) dyrektorem szkoły była Anna Skibniewska. Kadra nauczycielska w tym okresie powiększyła się o Marka Cieciorę (1984), Małgorzatę Formellę (1987), Grzegorza Guzmana (1990 – absolwent szkoły – Liceum Zawodowego), Jarosława Drwięgę i Marzenę Drwięgę (oboje rok 1991). W 1985 roku zamknięto Liceum Zawodowe, w to miejsce wprowadzono klasy wielozawodowe. Swoją działalność rozpoczęło koło polonistyczne pod opieką Danuty Bielińskiej, które w roku szkolnym 1987/1988 zaczęło wydawać gazetkę „Rzep”. W tym samym roku powołano szkolny LZS (opiekun Henryk Kluska), który z powodzeniem rywalizował w konkurencjach sportowych z innymi szkołami rolniczymi, nawet na szczeblu centralnym ( srebrny medal mistrzostw Polski w lekkiej atletyce Roberta Jurewicza; udział w tych zawodach Krzysztofa Nowosielskiego).  W finale krajowym uczestniczyły tenisistki stołowe, które na co dzień brały udział w rozgrywkach klasy B (reprezentacja szkoły). W tym okresie funkcjonowało również koło ekonomiczne (opiekun Zdzisław Kraszewski) i koło ekologiczne (opiekun Jarosław Drwięga). W roku szkolnym 1991/1992 szkoła liczyła 270 uczniów – trzy oddziały ZSR, dwa – WGD, dwie klasy wielozawodowe i trzy klasy WTR. Kadra pedagogiczna liczyła 16 osób – nowymi nauczycielami szkoły byli: Ewa Niechciał i Krzysztof Mamczarz (oboje wychowanie fizyczne).

Pojawiły się problemy lokalowe w szkole, które próbowano rozwiązać poprzez likwidację internatu, przeniesienie części zajęć do gabinetów lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1, czy też odrestaurowanego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Kryzys jaki przeżywały w Polsce PGR odbijały się na kwestii praktyk szkolnych. Poszukiwanie nowych miejsc do odbycia praktyk spędzały sen z oczu  kierownikowi kształcenia praktycznego Gabrieli Skórkiewicz. Obok tego szkoła przechodziła ewolucję programów i treści nauczania zgodnie z nowym duchem demokratyzacji i powszechnego pluralizmu. Od roku 1992 w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Zdzisław Kraszewski. Liczba uczniów stale wykazywała tendencje wzrostowe, jednocześnie coraz częściej postulowano modyfikację szkoły w kierunku ogólnokształcącym. Model szkoły rolniczej wobec potrzeb lokalnego rynku pracy stawał się anachronizmem. W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu starań w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego, a także odrzucenie rolniczego profilu szkoły – tworząc klasy zawodowe (rzemieślnicze).

 

15 lutego 1996 roku wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy pismo, w którym Kurator Oświaty w Elblągu wyraził zgodę na utworzenie w Dzierzgoniu Liceum Ogólnokształcącego. Od 1 września 1996 roku Zespół Szkół w Dzierzgoniu tworzyły: Liceum Ogólnokształcące (1 klasa licząca 36 uczniów – wychowawca Danuta Bielińska), Szkoła Zasadnicza, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Wieczorowe Technikum i Średnie Studium Zawodowe. Jednocześnie  wicedyrektorem  został  Henryk Kluska. W drugim roku stworzono już dwa oddziały Liceum Ogólnokształcącego (60 uczniów). Szkoła zaczęła stawiać coraz to większe wymagania, w szeregach kadry pedagogicznej pojawili się nowi nauczyciele: Tadeusz Zmysłowski (historia), Elżbieta Kraszewska (język rosyjski), Anna Lip (język angielski), Leszek Wasilewicz (fizyka), Magdalena Kowalczyk (matematyka), Zbigniew Krauze (geografia), Sławomir Erber (historia).Wraz z przybywającymi licealistami szkoła zaczęła remontować i dobudowywać nowe pomieszczenia. Za sprawą Kuratorium w Elblągu i wpływom na Komitet Rodzicielski zaistniały dwa nowe gabinety, co zwiększyło liczbę sal lekcyjnych do 11.  Liczba uczniów uczących się w 14 oddziałach (11 dziennych i 3 wieczorowych) wynosiła 480.

 

Rok 1997 przyniósł ostatni egzamin maturalny w Wieczorowym Technikum i wybór nowego – starego dyrektora Zdzisława Kraszewskiego. Co raz częściej wyraźnym problemem szkoły była baza lokalowa. Doraźnym środkiem zaspakajającym potrzeby lokalowe szkoły miała być dzierżawa budynku przy ulicy Zawadzkiego po byłym „ Plastiku”, czy też adaptacja byłych pomieszczeń gospodarczych przy szkole na ulicy Traugutta. Stawało się jasne, że należy wrócić do koncepcji budowy nowego budynku szkoły. W tym kierunku poszły działania dyrekcji. Na przełomie 1997 i 1998 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół, którego głównym celem miało być gromadzenie funduszy na budowę i wyposażenie nowej szkoły. Nawiązano kontakt z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej, szukano pieniędzy poruszając tę kwestię w biurach poselskich i  ośrodkach władz lokalnych. 3 kwietnia 1998 roku w „Dzienniku Bałtyckim” ogłoszono budowę nowej szkoły w Dzierzgoniu. Niestety mimo takich proklamacji projekt nie został zrealizowany, a liczba uczniów wciąż wzrastała sięgając w 1999 roku  680. Kadra pedagogiczna powiększyła się o kolejne osoby: w 1998 roku - Annę Kopecką (język polski), Iwonę Kozłowską (w-f), a rok później Małgorzatę Kraft (język polski), Romualdę Zagórską (matematyka), Mariusza Wojtkowiaka (w-f, po ), Joannę Otkę (język niemiecki). Zwiększenie ilości oddziałów klas licealnych spowodowało zdynamizowanie życia szkolnego na wszystkich płaszczyznach, nie tylko dydaktyczno – wychowawczych.

 

Rytm szkoły wyznaczały apele okolicznościowe (rocznice: odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja) , konkursy (ortograficzne, plastyczne, wiedzy ekologicznej), olimpiady przedmiotowe, udział w programach ogólnopolskich np. „Młodzież – Gmina – Środowisko”, szkolne koła zainteresowań – ekologiczne, astronomiczne, biblioteczne, historyczne, zespół  cheerliderek, klub sportowy„ Ogólniak” . Dzięki aktywności dyrekcji i nauczycieli wyposażono pracownie przedmiotowe w niezbędne środki dydaktyczne, a salę gimnastyczną w sprzęt sportowy, m.in. stoły do tenisa. 4 marca 1999 roku przy współpracy z Urzędem Miejskim w Dzierzgoniu zorganizowano w szkole seminarium naukowe z okazji 750 rocznicy traktatu dzierzgońskiego. Mury Zespołu Szkół w Dzierzgoniu gościły m.in. nuncjusza papieskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka, profesorów uniwersyteckich Torunia, Gdańska, Olsztyna, w tym autora monografii o naszym mieście księdza Alojzego Szorca oraz przedstawicieli władz centralnych i lokalnych. W roku 2000 szkoła zorganizowała ogólnopolskie seminarium na temat „ Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich”. Rok później gościliśmy finalistów Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 15 maja 2002 roku z inicjatywy szkoły odbyło się kolejne seminarium na temat: „ Dolne Powiśle – Dzierzgoń w okresie międzywojennym”.

 

Efektem tej sesji naukowej było wydanie przez szkołę broszury, obejmującej materiały popularno – naukowe na w/w temat. W samej szkole następowały zmiany strukturalne. W roku 1999 otworzono Liceum Handlowe, a 2 lata później Liceum Profilowane. W nowe milenium wchodziliśmy, więc, jako Zespół Szkół, na który składały się: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Handlowe, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum dla Pracujących. W sumie 750 uczniów i przeszło 30 nauczycieli włącznie z dochodzącymi. Organizowane Dni Otwarte Zespołu Szkół nie pozostawiały żadnych wątpliwości, że stanowi ona integralną część środowiska lokalnego i należy zaktywizować działania na rzecz budowy nowego budynku szkolnego. I takie działania podejmowano, bez efektów. 2 marca 2002 roku po raz kolejny ogłoszono budowę szkoły, by rok później oficjalnie ogłosić, że realizacja tego projektu nastąpi w późniejszym terminie.

Od 1 września 2002 roku nowym dyrektorem Zespołu Szkół została Danuta Haber. Ogółem w 23 oddziałach Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum dla Dorosłych znajdowało się 626 uczniów i słuchaczy. Grono pedagogiczne liczyło 38 nauczycieli (wśród nich nowozatrudnieni Irena Mańkowska, Anna Piekart, Wioletta Żuchowska, Małgorzata Konarska, Agnieszka Lipińska), obsługa szkoły - 13 osób. Od września 2002 roku szkoła przechodzi swoistą metamorfozę w duchu reformy edukacji. Wdrożono szereg programów, wspierających wszechstronny rozwój uczniów. Zaktywizowano nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, uporządkowano prace kadry pedagogicznej, wprowadzając m.in. komisje problemowe. W kierunku podniesienia standardu nauczania wzbogacono i urozmaicono szkolną bazę pomocy szkolnych (zakup tablicy interaktywnej, notebooków, odtwarzaczy dvd, telewizorów, rzutników multimedialnych, nowych komputerów, otwarcie siłowni szkolnej). Stworzono bibliotekę multimedialną, umożliwiającą swobodny dostęp do Internetu uczniom i nauczycielom. Zadbano o estetykę szkoły, dokonując sukcesywnych remontów (m.in. internatu), wyposażając gabinety lekcyjne w nowe stoliki, szafy, biurka, krzesła i tablice. Ta aktywność dyrekcji i jej nauczycieli została wynagrodzona tytułem „ Szkoła z klasą” (2004 r.) i uhonorowaniem Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, jako jedynej placówki ponadgimnazjalnej w powiecie sztumskim, Pomorskimi Certyfikatami Jakości Edukacji (2006 r.)" Nadal jednak priorytetem w działaniu naszej dyrekcji pozostała budowa nowej szkoły.

W roku szkolnym 2005/2006 do naszego grona pedagogicznego dołączyli nowi nauczyciele:   p. Marta Czaplińska, p. Marzena Piepiórka i ks. Rafał Mazurowski. Był to rok sukcesów sportowych, ponieważ nasza drużyna wzięła udział w Powiatowej Licealiadzie Piłki Siatkowej, zdobywając I miejsce oraz IV miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

26 kwietnia 2006 roku marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski podpisał umowę przekazania przez samorząd województwa 2,5 miliona złotych na budowę nowego budynku szkoły przy ulicy Zawadzkiego. Pomoc ze strony samorządu oznaczała, że szkoła powstanie. Otwarcie szkoły zaplanowano na 1 września 2007 roku. W maju nastąpiło symboliczne wbicie 7 łopat pod budowę nowego budynku szkoły. Od tej pory prace budowlane zaczęły nabierać tempa, budowa przebiegała zgodnie z założonymi planami. Wszyscy trzymali kciuki  by przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

W tymże roku minęło 60 lat od założenia szkoły średniej w naszym mieście. Dnia 24 czerwca 2006 roku odbył się pierwszy w historii szkoły Zjazd Absolwentów zakończony balem, a szkoła zyskała patrona- Cypriana Kamila Norwida. Wśród zaproszonych znalazło się wielu znamienitych gości z kuratorium oświaty i samorządu lokalnego. Starosta Powiatu Sztumskiego p. Zbigniew Zwolenkiewicz wręczył pani dyrektor Danucie Haber symboliczny czek na kwotę 5 tys. złotych. Pieniądze przeznaczono na pomoce dydaktyczne do nowej szkoły. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły, którą wykonał p. Kazimierz Białek- regionalny artysta medalier.

Od roku szkolnego 2006/2007 Zespół Szkół w Dzierzgoniu zaczął obchodzić urodziny swego patrona - Cypriana Kamila Norwida, które przypadają dnia 24 września. Wśród nowych nauczycieli szkoły znaleźli się: p. Ewa Łastowska, p. Monika Pawlik oraz p. Damian Nydza. Szkoła liczyła 21 oddziałów, w których skład wchodziło Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

W tym roku miało miejsce wiele ciekawych imprez i konkursów m.in. Światowy Dzień Pluszowego Misia i Dzień bez Futra. Nad konkursem i przebiegiem spotkania z pracownikiem Parku Krajobrazowego w Jerzwałdzie p. Tadeuszem Markosem czuwała p. Ewa Łastowska -nauczyciel bibliotekarz. W ramach programu „Równać szanse” nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Klub Młodego Dziennikarza”. Program został napisany przez p. Małgorzatę Kraft i p. Małgorzatę Konarską.

Dnia 3 kwietnia 2007 roku p. Henryk Kluska - wieloletni wicedyrektor szkoły odszedł na zasłużoną emeryturę. Otrzymał nagrodę od wicestarosty p. Zygmunta Smolińskiego  za pracę na rzecz szkoły, a od nauczycieli i uczniów podziękowania i kwiaty. Stanowisko wicedyrektora objął p. Jarosław Drwięga.

Nowy rok szkolny 2007/2008 w historii Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida był szczególnie ważny. Po 11 latach wyczekiwania, nadziei i obaw zbudowano i oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Gen. A. Zawadzkiego 15.

Już w nowej szkole 3 września odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Swą obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Styrna, Marszałek Województwa Pomorskiego p. Jan Kozłowski, Wojewoda Pomorski p. Piotr Karczewski, Marszałek Senatu p. Bogdan Borusewicz, Starosta Powiatu Sztumskiego p. Piotr Stec,  Burmistrz Dzierzgonia p. Kazimierz Szewczun, Starszy Wizytator MENiS p. Agnieszka Zielińska.

Wojewódzka Inauguracja miała następujący przebieg: msza święta w Kościele Parafialnym, uroczysty przemarsz ulicami miasta do nowej szkoły, poświęcenie szkoły, symboliczne otwarcie placówki poprzez przecięcie wstęgi, część artystyczna poświęcona patronowi szkoły, przemowy zaproszonych gości.

Od tego roku dyrektorem Zespołu Szkół jest p. Jarosław Drwięga, wicedyrektorem  p. Małgorzata Kraft. Do grona nauczycielskiego dołączyli: p. Ewa Nazarewicz, p. Agnieszka Hrynowiecka, p. Tadeusz Wiśniewski, p. Piotr Podlewski. W ciągu roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku głównej księgowej i sekretarza szkoły. Pożegnaliśmy panią Wandę Bialik i p. Krystynę Gajos, a przywitaliśmy panią Elżbietę Paurowską i p. Sylwię Mańkowską.

W skład szkoły nadal wchodzą: Liceum Ogólnokształcące i Profilowane, Technikum, Szkoły Zawodowe, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła liczy 19 oddziałów.

Dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół w Dzierzgoniu nasza placówka pozyskała znaczną kwotę na nowoczesne wyposażenie pracowni językowej czy wzbogacenie księgozbioru biblioteki.

Zakupiono tablicę interaktywną, notebooki, odtwarzacze dvd, telewizory, rzutnik multimedialny, stworzono nowoczesne stanowiska komputerowe w Szkolnym Centrum Informacji. Nauczyciele i uczniowie mogli wreszcie zacząć pracować w pięknych, bogato wyposażonych salach lekcyjnych.

W tym roku szkoła przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy”.

Nasi uczniowie jak co roku odnosili sukcesy w różnych konkursach. W grudniu uczennica klasy III T Agata Wojnowska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Bliżej Norwida 2007”.

W lutym została przeniesiona do nowej szkoły biblioteka szkolna, która w budynku przy ulicy Traugutta istniała ponad 30 lat. Biblioteka różni się od swej poprzedniczki metrażem  i nowoczesnym wyposażeniem.

Dnia 2 kwietnia w wyniku tragicznego wypadku zmarła Ewa Łastowska - nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły. Pracowała w Zespole Szkół prawie dwa lata. W pogrzebie, który odbył się 8 kwietnia w rodzinnej miejscowości naszej koleżanki - Biskupcu, wzięli udział nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły oraz nauczyciele z dzierzgońskiego gimnazjum.

W roku szkolnym 2008/2009 dołączył do naszego grona ks. Roman Guzek. Szkoła liczyła 18 oddziałów.

14 października w Dniu Nauczyciela odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Cypriana Kamila Norwida. Młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście m.in. fundatorzy sztandaru i delegacja zaprzyjaźnionego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli wzięli udział w oficjalnym przemarszu z kościoła  do szkoły, byli świadkami przekazania sztandaru uczniom, ślubowania klas pierwszych i części artystycznej na auli. Tego dnia został odsłonięty głaz wydobyty w 2006 roku podczas kopania fundamentów pod obecną szkołę. Na kamieniu umieszczono cytat z utworu Norwida „ Słowo jest czynu testamentem”. Od tego momentu sztandar towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym.

Zespół Szkół przystąpił w tym roku do programu „Droga ku przyszłości”, w ramach którego część uczniów otrzymała notebooki oraz uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz technologii informacyjnej. Zakończenie programu nastąpi w roku 2011.

W bibliotece szkolnej prowadzony jest także punkt EuroDesku, czyli programu przeznaczonego dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą - pedagogów, pracowników instytucji i organizacji młodzieżowych. Funkcjonuje on w 28 państwach, w Polsce EuroDesk działa w strukturach programu „Młodzież”. W Zespole Szkół powstała w tymże roku druga pracownia komputerowa oraz druga siłownia.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Śladami zbrodni” pod kierunkiem p. Piotra Podlewskiego. Ich praca została doceniona przez specjalistów, młodzi badacze historii w nagrodę zostali zaproszeni do Belwederu.

19 grudnia pożegnaliśmy zasłużonego pedagoga i kierownika szkolenia praktycznego p. Gabrielę Skórkiewicz, która odeszła na emeryturę. Nowym kierownikiem szkolenia praktycznego został p. Grzegorz Guzman, a do grona nauczycieli dołączyła p. Aleksandra Drzewiecka. W kwietniu 2009 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie odbył się happening „Wolni od przemocy”, w który zaangażowały się wszystkie  dzierzgońskie szkoły. Na znak protestu przeciwko przemocy uczniowie wypuścili w powietrze niebieskie balony. Komisja Ogólnopolskiego Programu Społecznego „Szkoła Bez Przemocy” przyznała certyfikaty Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. W ramach tego programu p. Mariola Zięba - pedagog szkolny, zorganizowała I Szkolny Komiks Profilaktyczny. Z końcem roku szkolnego zakończyła współpracę ze szkołą wieloletnia polonistka p. Anna Kopecka-Wilk.

Od roku szkolnego 2009/2010 w skład Zespołu Szkół nie wchodzi już Liceum Profilowane, natomiast powstały nowe kierunki kształcenia: technikum organizacji usług gastronomicznych oraz technikum obsługi turystycznej. Szkoła liczy 17 oddziałów. Wicedyrektorem szkoły została p. Wioletta Żuchowska. Dołączyli do nas nowi nauczyciele: p. Paulina Lip, p. Roman Niemczyk, ks. Grzegorz Furgał i p. Daniel Wieliczko. W tym roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Świątecznej Akcji Charytatywnej „Szlachetna Paczka”, której celem była pomoc potrzebującej rodzinie z Malborka. a w roku 2010 w akcję „Wkręć się w pomaganie” oraz przystąpiliśmy do Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek w Gminie Dzierzgoń. Z racji promocji nowego kierunku kształcenia – technik organizacji i usług gastronomicznych, 24 maja 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie profesjonalnej pracowni gastronomicznej.

W nowym roku szkolnym młodzież naszej szkoły uczestniczyła we wspaniałej wycieczce, której motywem przewodnim były „Trzy Stolice”, czyli Wiedeń, Budapeszt i Bratysława. Ten rok szkolny stał pod znakiem wyjazdów, zarówno edukacyjnych, jak i motywacyjnych, bowiem już na początku października uczniowie wybrali się w podróż do Niemiec, po to, by nie tylko szlifować swój język, ale by również poznać kulturę, tradycję i historię naszego zachodniego sąsiada. Na trasie wycieczki oprócz stolicy - Berlina i Tropikalnej Wyspy, znalazł się również Poczdam. Kolejną wycieczką, która na stałe wpisała się w tradycję naszej szkoły był wyjazd zorganizowany dla najlepszych uczniów w nagrodę za wyniki w nauce. Młodzież zwiedziła najciekawsze miejsca w Warszawie. 14 października 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie boiska szkolnego, które zostało wyposażone m.in. w specjalne boisko do gry w piłkę plażową.

W 2012 roku otrzymaliśmy „Certyfikat Bezpiecznego Internetu”, a także przystąpiliśmy do programu, w którym szkoła ubiega się o certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. 20 stycznia 2012 roku powstało przy naszej szkole „Stowarzyszenie Norwid”, które realizuje projekty unijne, m.in. „Ukierunkuj się już dziś i dobrze zaplanuj swoją przyszłość...”. Jest to organizacja cyklu szkoleń dla młodzieży gimnazjalnej powiatu sztumskiego. W ramach zajęć uczniowie biorą udział w warsztatach gastronomicznych, kursie informatycznym. Dzięki temu projektowi mogli również podziwiać niebo w mobilnym planetarium, a także brać czynny udział w wykładach prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesora Grzegorza Karwasza. Dzięki działalności naszego Stowarzyszenia Norwid, we wrześniu odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń w Biegu na Orientację. Do rywalizacji stanęło w  sumie 154 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Oprócz mieszkańców naszego miasta i dzierzgońskich szkół, w zawodach uczestniczyła młodzież szkół ze Sztumu, Przezmarku oraz dorośli z Braniewa, Olsztyna, Elbląga. Sukces Mistrzostw zachęcił organizatorów do kontynuowania imprezy w kolejnych latach.

Od roku szkolnego 2012/13 technikum organizacji i usług gastronomicznych zmieniło nazwę i odtąd uczniowie uczęszczają do technikum żywienia i usług gastronomicznych. W tym samym roku nasza sala gimnastyczna została zmodernizowana i doposażona wraz z siłownią w sprzęt najnowszej generacji. W kwietniu 2013 roku najlepsi uczniowie naszej szkoły byli na kolejnej wyciecze przygotowanej specjalnie dla nich. Tym razem celem ich podróży był Kraków, Wieliczka oraz Zakopane.

Od września 2013 roku w naszej szkole funkcjonuje klasa mundurowa, czyli liceum o profilu wojskowym. Uczniowie tej klasy, poza zdobywanie umiejętności strzeleckich, zasad dowodzenia, udzielania pierwszej pomocy, przygotowują się do przyszłej pracy w służbach mundurowych. Uczniowie na co dzień noszą mundury wojskowe.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Ars, czyli jak dbać o miłość” oraz Powiatowym Programie Zdrowia Psychicznego. Dzięki uczestnictwu w programie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki, nasza szkoła otrzymała certyfikat „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”.

Z inicjatywy p. pedagog – Marioli Zięby, nasza szkoła wzięła również udział w programie Amnesty International – „Teraz! To jest w twoich rękach”, którego rezultatem oprócz licznych przedsięwzięć dotyczących praw człowieka, uczniowie naszej szkoły, jako jedni z nielicznych w Polsce, na początku września wzięli udział w obozie szkoleniowym w Międzywodziu koło Międzyzdrojów. Nasza młodzież zaznajomiła się tam szerzej z problemem łamania praw człowieka na świecie i Polsce, a także dowiedziała się jak można pomóc osobom, których podstawowe prawa nie są przestrzegane. Efektem końcowym podsumowującym naszą działalność była Gala Wolontariusza w Warszawie, podczas której pochwaliliśmy się swoimi zadaniami.

Uczniowie szkoły wzięli również udział w I Gminnym Konkursie Profilaktycznym Urzędu Miasta pod hasłem „Uzależnienia”. Pierwszą lokatę w swojej grupie wiekowej zajął nasz uczeń – Wojciech Boniecki, który w nagrodę trzymał tablet. Uczestniczymy tez w kolejnym projekcie unijnym- "Wykształcenie-przepustką do sukcesu, cyklu zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego". W projekcie biorą udział licealiści.

Za pierwszy semestr tego roku szkolnego, aż 33 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium o charakterze motywacyjnym z rąk pana starosty Wojciecha Cymerysa. Oprócz tego, tradycyjnie już, nasi prymusi wyruszyli w kolejną podróż. Tym razem celem ich wycieczki był Toruń, Poznań oraz Gniezno.

 

Wizytówką naszej szkoły są uczniowie i jej absolwenci, którzy z powodzeniem radzą sobie   w dorosłym życiu, wyniki dydaktyczne, które nie odbiegają od szkół ponadgimnazjalnych w regionie i wykwalifikowani nauczyciele, którzy starają się stworzyć niepowtarzalny klimat, sprzyjający rozwojowi ucznia. Wszyscy tworzymy żywą historię Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.